Glatz Metod

Ing. Metod, Glatz, PhD.

(*1985) Absolvoval Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave, kde v roku 2009 ukončil inžinierske štúdium v študijnom programe Stroje a zariadenia pre stavebníctvo, úpravníctvo a poľnohospodárstvo. Po ukončení inžinierskeho štúdia bol v rokoch 2009 – 2012 interný doktorand v Ústave dopravnej techniky a konštruovania v študijnom programe Dopravná technika na Strojníckej fakulte STU, ktoré úspešne ukončil obhajobou dizertačnej práce na tému „Optimalizácia riadenia pohonu otáčania nadstavby pracovného stroja“. Je autor a spoluautor viacerých príspevkov na domácich a zahraničných vedeckých konferenciách a článkov publikovaných v zahraničných a domácich časopisoch. Ako pedagogický pracovník v Ústave dopravnej techniky a konštruovania sa podieľal ako spoluriešiteľ na viacerých projektoch podporovaných VEGA a KEGA a na projektoch riešených pre potreby praxe.

Knihy autora