Gulan Martin

Ing. Martin Gulan

Bakalárske, inžinierske a doktorandské štúdium ukončil na Strojníckej fakulte STU v Bratislave v odboroch Aplikovaná mechanika a mechatronika (2010), Aplikovaná
mechanika (2012) a Mechatronika (2015). V roku 2011 pôsobil ako hosťujúci výskumník v Advanced Micro and Nanosystems Laboratory, Department of
Aerospace and Mechanical Engineering na University of Arizona a v roku 2014 v Laboratory of Signals and Systems na univerzite CentraleSupélec. Po ukončení
doktorandského štúdia nastúpil ako postdoktorand STU na Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky, kde od roku 2018 pôsobí na mieste odborného
asistenta v študijnom odbore Automatizácia. Jeho odborný záujem je zameraný najmä na oblasť návrhu a výpočtovo efektívnej
implementácie prediktívneho riadenia a vnorenej optimalizácie v reálnom čase, s praktickým využitím v rôznych mechatronických aplikáciách. Pedagogicky
sa podiela na zabezpečení predmetov Teória automatického riadenia II–III, Identifikácia, Softvérové technológie a venuje sa vedeniu diplomových a bakalárskych
prác. Ako spoluriešitel a zodpovedný riešitel sa zúčastnil rôznych slovenských a zahraničných projektov, napr. APVV, VEGA, KEGA, NIL, interných grantov STU
v Bratislave a iných. Získal tiež Cenu Zväzu automobilového priemyslu Slovenskej republiky za vedenie najlepšej diplomovej práce v roku 2017.

Knihy autora