Hazlinger Marián

Doc. Ing. Marián Hazlinger, CSc.,

sa narodil 11.12.1957 vo Zvolene. Vysokoškolské štúdium v odbore Strojárska technológia ukončil v roku 1982 na Strojníckej fakulte SVŠT v Bratislave. Osem rokov pracoval v praxi v oblasti tepelného a chemicko-tepelného spracovania materiálov. V roku 1987 ukončil štvorsemestrálne postgraduálne štúdium:

„Progresívne metódy v strojárskej metalurgii“. Od roku 1990 pracuje na Materiálovotechnologickej fakulte STU v Trnave. Kandidátsku dizertačnú prácu obhájil v roku 1994 a na základe habilitácie bol v roku 1996 vymenovaný za docenta.

Je autorom alebo spoluautorom 108 pôvodných vedeckých prác, z toho 26 publikovaných v zahraničí, spoluautorom monografie, 3 vysokoškolských učebníc,

8 skrípt, 2 autorských osvedčení a 5 zlepšovateľských preukazov. V súčasnosti na Materiálovotechnologickej fakulte v Trnave prednáša predmety: Degradačné procesy a predikcia životnosti materiálov a Chemicko-tepelné spracovanie materiálov. V rámci spolupráce s praxou bol zodpovedným riešiteľom 150 úloh riešených pre viac ako dvadsať organizácií na Slovensku. Riešené úlohy boli z oblasti analýz tepelne a chemicko-tepelne spracovaných materiálov, poškodených súčiastok, mechanických skúšok a mikroštruktúr materiálov a školení pracovníkov.

Knihy autora