Holá Oľga

doc. RNDr. Oľga Holá, PhD.

Pracuje na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU na Katedre chemickej fyziky, ktorá je v súčasnosti Oddelením Ústavu fyzikálnej chémie a chemickej fyziky FCHPT. Po absolvovaní menovacieho pokračovania bola v r. 1987 ministrom vymenovaná za docentku pre odbor fyzika. Vo vedeckovýskumnej činnosti sa venovala EPR spektroskopii, v súčasnosti najmä environmentálnej rádioaktivite  ̶ variáciám rádionuklidov a modelovaniu radiačného rizika pri nízkych dávkach. Bola zodpovednou riešiteľkou rozvojových projektov MŠ SR, grantov KEGA a APVV LPP, týkajúcich sa tvorby a aplikácií multimédií vo výučbe. Vytvorila viac ako 22 populárno-vedeckých videofilmov z oblasti fyziky, chémie a ionizujúceho žiarenia, ktoré aplikovala pri výučbe na FCHPT, ako aj pri experimentálno-prednáškových turné na stredných školách na celom Slovensku. Od r. 1981 doteraz prednáša základný kurz fyziky v dvoch predmetoch bakalárskeho štúdia na FCHPT: Fyzika 1 a Fyzika 2, viedla laboratórne cvičenia z fyziky, výpočtové cvičenia a semináre z fyziky. Prednáša v inžinierskom štúdiu predmet Radiačná ochrana. Je autorka a spoluautorka viac ako 20 vysokoškolských skrípt, príručiek a učebníc. Okrem toho je spoluautorka alebo hlavná autorka multimediálnych učebníc z fyziky, z oblasti ionizujúceho žiarenia a radiačnej ochrany. Absolvovala základnú a špeciálnu odbornú prípravu pracovníkov, ktorí riadia práce so zdrojmi ionizujúceho žiarenia a vykonala skúšky odbornej spôsobilosti z tejto činnosti. Je odborným zástupcom a riadiacim pracovníkom Ožarovacej stanice STU.

Knihy autora