Hroboňová Katarína

doc. Ing. Katarína Hroboňová, PhD.

Pôsobí na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave od roku 1997. V Ústave analytickej chémie prednáša predmety Analytická chémia, Analytické separačné metódy, Pokročilé separačné a identifikačné metódy, vedie semináre a laboratórne cvičenia k uvedeným predmetom. Je školiteľka bakalárskych, diplomových a doktorandských prác. Jej vedeckovýskumná činnosť je zameraná na využitie vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie na separáciu biologicky aktívnych látok. Podieľa na riešení problematík zameraných na štúdium mechanizmu enantioselektívnych separácií, termodynamické štúdie sorpcie a vývoj selektívnych sorbentov pre separáciu a prípravu vzoriek. Z týchto oblastí publikovala vedecké práce v zahraničných a domácich časopisoch (48, kategória ADC, ADD). Je spoluautorka skrípt Praktikum z analytickej chémie a učebnice Analytická chémia.

Knihy autora