Analytická chémia

Analytická chémia

Labuda Ján , Špánik Ivan , Tarapčík Pavol , Hrouzková Svetlana , Vrábel Viktor , Benická Eva , Hroboňová Katarína , Sádecká Jana , Beinrohr Ernest , Liptaj Tibor
Cieľom učebnice je poskytnúť informácie o princípoch a základoch analytických metód, príslušných experimentálnych zariadeniach a o súčasných oblastiach použitia v praktických oblastiach výkonu chemickej analýzy.
22,86

Učebnica sústreďuje pozornosť predovšetkým na metódy najviac využívané v praxi a na ich moderné úpravy a realizácie. Venuje sa v nej pozornosť procesu chemickej analýzy ako celku, metrologickým aspektom a zabezpečeniu kvality v chemickej analýze, chemickým, separačným, elektroanalytickým a spektrálnym metódam, hmotnostnej spektrometrii a osobitným metódam i uplatneniu poznatkov analytickej chémie v praxi.

Učebnica je určená najmä na výučbu analytickej chémie v študijných programoch bakalárskeho štúdia na FCHPT STU v Bratislave. Keďže pokrýva široký študijný záber vednej disciplíny, môže byť aj vhodnou študijnou pomôckou pre ďalšie vysoké školy, ktoré vyučujú tento predmet ako súčasť základných  znalostí chemika, ale aj vo výučbe špecializovaných predmetov inžinierskeho štúdia.

Vlastnosti knihy

  • Edícia: vysokoškolská učebnica
  • Vydanie číslo: 1.
  • Vydanie rok: 2015
  • Väzba: V2
  • Počet strán: 671
  • Rozmer [mm/formát]: B5
  • ISBN: 978-80-227-4242-9