Hrouzková Svetlana

doc. Ing. Svetlana Hrouzková, PhD.

Pôsobí ako vysokoškolský pedagóg na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave. Prednáša predmety Pokročilé separačné a identifikačné metódy a Analytická chémia. Pôsobí ako školiteľka doktorandov, diplomantov a bakalárov. V rámci riešenia viacerých projektov VEGA, APVV a medzinárodných projektov NATO Science for Peace, Copernicus a Eureka sa zaoberala hlavne vývojom a optimalizovaním metód prípravy vzorky a metód rýchlej chromatografie. Aktuálne sa venuje vývoju nových ekologických mikroextrakčných a pokročilých chromatografických metód za účelom efektívnej izolácie a stanovenia xenobiotík a rezíduí pesticídov v potravinách a v životnom prostredí na ultrastopových koncentračných hladinách.

Publikovala 38 vedeckých prác v renomovaných zahraničných a domácich časopisoch, 4 kapitoly v zahraničných a 4 v domácich vedeckých monografiách, 142 príspevkov na medzinárodných a domácich sympóziách a konferenciách. Je spoluautorka 2 vysokoškolských učebníc a 1 odbornej monografie, editorka 6 zborníkov. Od roku 2009 je členka Slovenskej chemickej spoločnosti.

Knihy autora