Labuda Ján

prof. Ing. Ján Labuda, DrSc.

Narodil sa 17.6.1949 v Bratislave. Na FCHPT STU v Bratislave pôsobí od roku 1973. Je garant a prednášateľ predmetov Analytická chémia, Bioanalytická chémia, Moderné analytické metódy, garant študijného programu Analytická chémia 3. stupňa štúdia, spolugarant študijného programu Technická chémia, modul Analytická chémia 2. stupňa štúdia, garant spôsobilosti uskutočňovať habilitačné konanie a  konanie na vymenúvanie profesorov, bol garantom študijného programu Medicínske inžinierstvo 2. a 3. stupňa štúdia (2005 – 2008), predseda komisie pre štátne skúšky bakalárskeho a inžinierskeho štúdia, predseda odborovej komisie 3. stupňa štúdia v  odbore Analytická chémia a  člen odborovej komisie 3. stupňa štúdia v  odbore Biotechnológie.Hlavná oblasť jeho vedecko-výskumné pôsobenia je elektroanalytická chémia, senzory a biosenzory, DNA modifikované elektródy.

Z významných ocení, ktorých sa mu za jeho prácu dostalo, stojí za zmienku Medaila Slovenskej chemickej spoločnosti za zásluhy v  analytickej chémii (2009), Cena Vojtĕcha Šafaříka Českej společnosti chemickej (2011), Pamětní medaile Fakulty chemickotechnologické Univerzity v  Pardubicích (2011).

Je laureát seriálu prednášok Nemeckej chemickej spoločnosti GDCH Heyrovský – Ilkovič – Nernst – Lecture 2011 v Nemecku, držiteľ ocenenia Profesor STU 2013 a Čestný člen SCHS (2014).

Knihy autora