1 2

Deep eutectic solvents in biomass valorization

Jablonský Michal , Šima Jozef
Monografia je v anglickom jazyku. Zaoberá sa prípravou, vlastnosťami a výsledkami experimentálnych štúdií a aplikáciami hlboko eutektických rozpúšťadiel...
17,99

Monografia sa zaoberá prípravou, vlastnosťami, výsledkami experimentálnych štúdií a aplikáciami hlboko eutektických rozpúšťadiel. Dôraz sa kladie na používanie týchto rozpúšťadiel ako extrakčných činidiel na valorizáciu rastlinnej a živočíšnej biomasy, bioodpadu a potravinového odpadu, t. j. získavanie cenných chemických zlúčením z týchto zdrojov. Z hľadiska extrahovaných zlúčenín sa monografia zameriava na látky využiteľné vo farmaceutickom priemysle, odvetví potravín a v kozmetike.

The monograph deals with the preparation, properties, results of experimental research and the applications of deep eutectic solvents. The main concern is set on utilizing these solvents as extraction agents in the processes of valorization of both plant and animal biomass, biowaste and food waste, i.e. obtaining valuable chemical compounds from the abovementioned resources. Regarding the extracted chemicals, the monograph is focused on substances applicable in pharmaceutical, food and cosmetic industry.

Viac informácií a ukážkové strany nájdete na našom Facebooku TU.

Vlastnosti knihy

  • Edícia: Monografia
  • Vydanie číslo: 1.
  • Vydanie rok: 2019
  • Väzba: V8
  • Počet strán: 176
  • Rozmer [mm/formát]: B5
  • ISBN: 978-80-227-4911-4