Šima Jozef

Prof. Ing. Jozef Šima, DrSc.
Prof. Šima sa narodil v roku 1948 v Nitre, kde absolvoval základnú a strednú školu. Štúdium na CHTF SVŠT (v súčasnosti FCHPT STU) ukončil s vyznamenaním v roku 1972, zostal na fakulte pracovať a postupne získal tituly CSc. (1976), doc. (1983), DrSc. (1999) a prof. (2000). Absolvoval dva dlhodobé pobyty na univerzite v Ríme a vo Ferrare a viacero krátkodobých pracovných pobytov na ďalších zahraničných univerzitách.
Je odborník v oblasti anorganickej chémie a fotochémie zlúčenín prechodných prvkov. Doteraz publikoval viac ako 130 prác vo vedeckých karentovaných, najmä zahraničných, časopisoch a viac ako 40 pôvodných a prehľadných prác v zborníkoch konferencií. Je spoluautorom 10 monografií, z toho 7 vydaných v zahraničí, predniesol desiatky prednášok na medzinárodných a domácich konferenciách. Bol členom organizačných výborov viacerých vedeckých podujatí.
Počas pôsobenia na fakulte prednášal doteraz 8 predmetov, pre študentov vytvoril ako autor alebo spoluautor 6 vysokoškolských učebníc, 17 skrípt a príručiek, viacero pedagogických diel vytvoril aj pre študentov stredných škôl. Bol garant študijných programov v doktorandskom a inžinierskom štúdiu a garant viacerých predmetov.

Knihy autora