Laboratórne cvičenia z mikrobiológie

Laboratórne cvičenia z mikrobiológie

Olejníková Petra , Bírošová Lucia , Vihonská Zuzana
Učebné texty „Laboratórne cvičenia z mikrobiológie“ sú určené pre študentov bakalárskeho a inžinierskeho štúdia na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave, ale aj pre študentov príbuzných odborov prírodovedného a biotechnologického
8,29

Predkladaný učebný text je koncipovaný tak, aby poskytol čitateľovi prehľad najdôležitejších postupov a metód, ktoré sa používajú najmä pri práci s baktériami a mikromycétami (kvasinky, kvasinkovité mikroorganizmy, mikroskopické vláknité huby). Súčasťou textu sú dôležité informácie o vybavení mikrobiologických laboratórií, o princípoch aseptickej práce, metódach dezinfekcie a sterilizácie, príprave živných médií, spôsoboch inokulácie a možnostiach kultivácie mikroorganizmov. V učebnom texte sú ďalej popísané metódy na izoláciu mikroorganizmov a ich mikroskopické pozorovanie, postupy na identifikáciu mikroorganizmov, metódy na hodnotenie rastu a metabolizmu mikroorganizmov a základné genetické metódy používané pri práci s mikroorganizmami.

Učebný text je rozdelený do 15 kapitol podľa charakteru prác, ktoré sú náplňou jednotlivých  laboratórnych cvičení. Obsahom kapitol sú aj základné teoretické poznatky potrebné k praktickej realizácii cvičenia; každá kapitola obsahuje postupy a protokoly jednotlivých úloh, ktoré pomáhajú študentovi aplikovať získané teoretické poznatky v laboratórnej praxi.

Vlastnosti knihy

  • Edícia: skriptá
  • Vydanie číslo: 1.
  • Vydanie rok: 2015
  • Väzba: V2
  • Počet strán: 251
  • Rozmer [mm/formát]: A4
  • ISBN: 978-80-227-4457-2