Husár Ladislav

doc. Ing. Ladislav Husár, PhD.

Pôsobí na Katedre geodetických základov od roku 1975. V roku 1986 obhájil kandidátsku dizertačnú prácu v odbore geodézia a kartografia na tému Refrakčné anomálie na báze meteorologických údajov, ich odraz v meridiánových časových meraniach. Po predložení habilitačnej práce na tému Čas, priestor a referenčné systémy – základné piliere geodézie bol v roku 2009 vymenovaný za docenta. Na Katedre geodetických základov pôsobil ako asistent od roku 1978 až 1985 ako odborný asistent. Bol predsedom ekonomickej komisie Akademického senátu Stavebnej fakulty (AS SvF) a zastával funkciu zástupcu vedúceho Katedry geodetických základov a od r. 2010 je člen pedagogickej a vedeckovýskumnej komisie AS SvF a Technickej komisie TK 89 zameranej na normotvornú činnosť.
Je spoluriešiteľ, resp. zodpovedný riešiteľ 12 výskumných úloh a grantových projektov VEGA. Jeho odborné aktivity zasahujú do oblasti spracovania astronomických meraní spojeného s analýzou zmien v rotácii Zeme a s využitím metód geodetickej astronómie na spresňovaní priebehu geoidu a výskume geodynamiky. Vo výskume sa špecializoval na problematiku astronomickej refrakcie, presného určovania astronomickej polohy a transformáciu krivočiarych súradníc. V súčasnosti sa orientuje na moderné kozmické technológie (Globálne navigačné družicové systémy – GNSS, Laserová lokácia Mesiaca – LLR, Interferometria z veľmi dlhých základníc - VLBI) a ich prínos do globálnej geodézie, na aplikácie teórie relativity v geodézii a na úlohy metrologického zabezpečenia v geodézii.
V rámci pedagogiky prednáša predmety Sférická astronómia a kozmická geodézia (od 2000), Kozmická geodézia (od 2006), Kozmická geodézia 1 a 2 (od 2015) a Metrológia v geodézii (od 2008). Bol vedúcim asi 40 diplomových a bakalárskych záverečných prác.

Knihy autora