Ilavský Ján

doc. Ing. Ján Ilavský, PhD.

Narodil sa v Bratislave v roku 1958. Na Katedre zdravotného a environmentálneho inžinierstva pracuje od roku 1982, najprv ako výskumný pracovník a od roku 1995 ako  vysokoškolský pedagóg. Je absolventom Chemickotechnologickej fakulty STU v Bratislave, titul docent a PhD. získal v odbore Zdravotno-technické stavby, resp. Vodné hospodárstvo. V dizertačnej práci sa venoval možnostiam využitia mikroextrakcie pri charakterizovaní kvality vody, v habilitačnej práci odstraňovaniu ťažkých kovov z vody. Vo vedecko-výskumnej činnosti sa venuje úprave vody, odstraňovaniu anorganických kontaminantov z vody (napr. železo, mangán, arzén, antimón, nikel), technologickým procesom úpravy vody, analýzam pitných, podzemných, povrchových a odpadových vôd, špeciálnej organickej analýze atď.  Výsledky svojej vedeckej činnosti prezentuje nielen na pedagogickej úrovni, ale hlavne formou publikácii v časopisoch a zborníkoch na vedeckých konferenciách doma i v zahraničí. V pedagogickej činnosti zabezpečuje prednášky a cvičenie v predmetoch Chémia vody, Znečisťovanie prvkov životného prostredia a Znečisťovanie a ochrana vôd v rámci viacerých študijných programov.

Knihy autora