Murín Justín

prof. Ing. Justín Murín, DrSc., Dr. techn.

Narodil sa v Oravskej Lesnej v roku 1951. Študoval na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave, kde na Strojníckej fakulte SVŠT v roku 1975 získal titul Ing. v odbore Prístrojová regulačná a automatizačná technika. Vedecké tituly získal v odbore Aplikovaná mechanika. Od roku 1979 do roku 1985 pôsobil ako odborný asistent na Strojníckej fakulte SVŠT v Bratislave, od roku 1985 na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU. Od roku 1994 do roku 1998  pracoval na plný úväzok na TU vo Viedni ako pedagogicko-vedecký pracovník. V rokoch 1998 – 2011 pracoval na TU Viedeň ako externý prednášateľ predmetu Metóda konečných prvkov. V rokoch 2011 – 2013 bol vedúcim Oddelenia aplikovanej mechaniky a mechatroniky a zástupcom riaditeľa Ústavu elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky na FEI STU. V súčasnosti je vedúcim Oddelenia aplikovanej mechaniky a mechatroniky a zástupcom riaditeľa Ústavu automobilovej mechatroniky na FEI STU. V základnom výskume sa venuje najmä vývoju nových matematicko-fyzikálnych materiálových modelov a nových konečných prvkov pre analýzu mechanických, elektromechanických a mikro-elektro-mechanických prvkov a systémov zhotovených z tradičných, ale najmä z funkčne gradovaných a multifunkcionálnych materiálov. V aplikovanom výskume sa venuje numerickým analýzam reálnych systémov aplikovanej mechaniky, mechatroniky a  elektroenergetiky.

Knihy autora