Kohnová Silvia

prof. Ing. Silvia Kohnová, PhD.

Pôsobí na Stavebnej fakulte STU ako vysokoškolská učiteľka. V roku 2015 získala titul profesor v odbore vodné hospodárstvo. Absolvovala niekoľko stáží a výskumných pobytov vo viacerých krajinách Európy. Vo svojej vedecko-výskumnej práci sa zaoberá najmä problematikou štatistických metód určovania návrhových hydrologických veličín, regionalizáciou a regionálnou typizáciou v hydrológii, modelovaniu extrémneho odtoku z povodia a problematikou protipovodňovej ochrany. Bola riešiteľka viacerých expertíz, normotvorných úloh, výskumných domácich projektov v rámci domácich grantových agentúr, ako aj viacerých zahraničných projektov EÚ. Je autorka a spoluautorka desiatok vedeckých prác publikovaných v domácich a zahraničných recenzovaných časopisoch. Je členka viacerých odborných združení, normalizačných komisií, členka redakčných rád domácich i zahraničných vedeckých časopisov. Je nositeľka viacerých ocenení za prínos v oblasti slovenskej hydrológie.

Knihy autora