Markoš Jozef

prof. Ing. Jozef Markoš, DrSc.

Po skončení vysokoškolského štúdia pôsobil ako odborný asistent na STU v Bratislave, neskôr ako výskumník Center for Advandced Studies, Reseach and Development at Sardinia, Cagliari, Italy. Od roku 2005 bol docent na Katedre chemického a biochemického inžinierstva FCHPT STU v Bratislave a profesor na Ústave chemického a environmentálneho inžinierstva FCHPT STU v Bratislave. Je predseda republikového výboru Slovenskej spoločnosti chemického inžinierstva, delegát SSCHI v prac. skupine Reaktorové inžinierstvo pri Európskej federácii chemického inžinierstva predseda organizačného a programového výboru medzinárodných konferencií, predseda stálej komisie pre obhajoby doktorských dizertačných prác (DrSc.) v odbore 020504 Chemické inžinierstvo a riadenie procesov, predseda odborovej komisie v študijnom odbore 5.2.17 Chemické inžinierstvo, garant v 3. stupni štúdia v študijnom odbore 5.2.17 Chemické inžinierstvo. Prednáša predmety Základy reaktorového inžinierstva, Viacfázové reaktory, Prestup látky. Vo výskume sa venuje  modelovaniu chemických reaktorov, bioreaktorov, reaktívnych separácií, bezpečnostnej analýze procesov chemickej technológie, optimalizácie, ekologizácie výrob (zodpovedný riešiteľ grantov VEGA (6)  APVV (3), LPP (1), ERASMUS (1), COPERNICUS (1)).

Knihy autora