Adamovičová Mária

Ing. Mária Adamovičová, PhD. (rod. Pásztorová) Je absolventkou Stavebnej fakulty STU v Bratislave. Inžiniersky titul získala v roku 2009 v odbore Krajinné inžinierstvo. Ďalej pokračovala v doktorandskom štúdiu na Katedre vodného hospodárstva krajiny v odbore Krajinárstvo, kde svoju dizertačnú prácu s názvom „Dôsledky klimatickej zmeny na vodný režim mokrade“ v roku 2013 úspešne obhájila a získala titul PhD. Počas svojho doktorandského štúdia prezentovala výsledky svojej práce na zahraničných aj domácich konferenciách, publikovala v domácich aj v zahraničných časopisoch. Od roku

2013 pôsobí vo Výskumnom ústave vodného hospodárstva v Bratislave. 

Knihy autora