Dôsledok klimatickej zmeny na vodný režim mokradí

Dôsledok klimatickej zmeny na vodný režim mokradí

Skalová Jana , Juráková Martina , Adamovičová Mária
Mokrade sú kolíska biologickej diverzity, od ich vody a primárnej produktivity závisí množstvo druhov rastlín a živočíchov.
4,86

Negatívne dôsledky antropogénnych a klimatických zmien na mokrade podmienili nevyhnutnosť zaoberať sa v rámci ochrany prírodného prostredia aj riešením kvantifikácie zmien vodného režimu mokradí  na ochranu týchto unikátnych prírodných ekosystémov. Z toho vyplynula potreba riešenia problematiky bilancie vodného režimu mokradí, vypracovania metodiky  na hodnotenie dôsledkov klimatických zmien na vodný režim mokradí a návrh environmentálnych  prístupov k ochrane mokradí a zachovania ich ekologických funkcií s cieľom zabezpečenia ochrany životného prostredia. Monografia poskytuje študijný materiál z oblasti hodnotenia vodného režimu pôd vo vzťahu ku klimatickým zmenám, pričom je aplikovaná na konkrétnu mokraď Zelienka.

Vlastnosti knihy

  • Edícia: monografia
  • Vydanie číslo: 1.
  • Vydanie rok: 2014
  • Väzba: V2
  • Počet strán: 124
  • Rozmer [mm/formát]: B5
  • ISBN: 978-80-227-4126-2

Ľudia, ktorí si kúpili tento produkt si kúpili aj