Rohaľ-Ilkiv Boris

prof. Ing. Boris Rohaľ-Ilkiv, CSc., sa narodil v roku 1949 v Bratislave. Strojnícku fakultu SVŠT ukončil v roku 1972 v študijnom odbore „Prístrojová, regulačná a automatizačná technika“, v ktorom získal v roku 1977 i hodnosť kandidáta technických vied. Po ukončení ašpirantúry nastúpil do trvalého pracovného pomeru na Katedru automatizácie a regulácie Sjf SVŠT (teraz ÚAMAI Sjf STU), kde pracuje doteraz. V rokoch 1980 – 1982 absolvoval postgraduálne štúdium na MF UK v Bratislave v odbore „Teória pravdepodobnosti a matematická štatistika“. Profesúru získal vo vednom odbore „Prístrojová, informačná a automatizačná technika“. Garantoval študijné programy orientované na automatizáciu a mechatroniku. Vedie domáce i zahraničné výskumné projekty. Jeho publikačná činnosť zahrnuje viaceré domáce i zahraničné monografie a karentované publikácie. Je člen IEEE.

Knihy autora