Rollová Lea

doc. Ing. arch. Lea Rollová, PhD.

Narodená v roku 1964, pôsobí na Fakulte architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave od roku 1998. V roku 2003 obhájila dizertačnú prácu s názvom „Bezbariérové navrhovanie zariadení na plavecký šport a rekreáciu“ a v roku 2012 habilitačnú prácu s názvom „Univerzálne navrhovanie v sektore turizmu“. Od roku 2012 pôsobí ako docentka v Ústave architektúry občianskych budov FA STU v Bratislave. Zároveň je členkou Výskumného a školiaceho centra bezbariérového navrhovania (Centre of Design for All – CEDA) na FA STU, ktoré je členskou organizáciou EIDD (European Institute for Design and Disability) – Design for All Europe. Podieľa sa na viacerých medzinárodných a domácich výskumných a vzdelávacích projektoch zameraných na humánno-centrické navrhovanie prostredia.  Špecializuje sa na tvorbu univerzálne prístupného prostredia pomocou metodiky humánno-centrického navrhovania (Univerzálne navrhovanie, Inkluzívne navrhovanie, Navrhovanie pre všetkých). Podieľa sa na vypracovaní legislatívnych predpisov týkajúcich sa bezbariérovej prístupnosti prostredia. V tejto oblasti poskytuje tiež odborné poradenstvo a podieľa sa na projekčnej činnosti.

Knihy autora