Ryba Jozef

lng. Jozef Ryba, PhD., 

je vedecko-výskumný pracovník na Oddelení spracovania polymérov (detašované pracovisko vNitre) Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU vBratislave. V roku 2004 ukončil inžinierske štúdium vodbore technológia makromolekulových látok a vroku 2010 doktorandské  štúdium vodbore makromolekulová chémia na FHCPT STU vBratislave. V rámci svojej vedecko-výskumnej činnosti sa zameriava na prípravu kompozitov polymér-plnivo, príprave vlákien zo syntetických  a biodegradovateľných polymérov a ich zmesí. Je aktívnym členom predsedníctva odbornej skupiny Polyméry pri SAV. Je autorom viac ako 20 karentovaných vedeckých prác.

Knihy autora