Somorová Viera

doc. Ing. Viera Somorová, PhD.

Od r. 1999 pôsobí na Stavebnej fakulte STU v Bratislave ako vysokoškolský pedagóg, kde sa venuje najmä výučbe facility managementu. Okrem pedagogickej činnosti aktívne pracuje v oblasti ďalšieho vzdelávania ako odborná garantka akreditovaného vzdelávania Správa a údržba – facility management a akreditovaného vzdelávania Správa bytového fondu.  Je zakladajúcou členkou a prvou prezidentkou Slovenskej asociácie faciility managementu SAFM,  vedúcou sekcie Facility management v Slovenskej spoločnosti pre techniku prostredia SSTP. Ako predsedníčka  Technickej komisie č.109 Facility management, ktorá je poradným orgánom pre tvorbu európskej normy facility management, je spracovateľkou a odborným garantom  prekladov piatich zo siedmich častí európskej normy STN  EN 15221-1 Facility management. Od roku 2011 je členkou redakčnej rady časopisu EuroFM  Insight. 

V roku 2007 získala ocenenie CENA IFMA CZ 2007 v kategórii Osobnosť roka 2007 a Ocenenie IFMA za dlhoročnú lektorskú činnosť v oblasti facility managementu. Získala ocenenie Zlatá a Strieborná plaketa ZSVTS ako i ocenenie Propagátor vedy a techniky za rok 2016.

Vo vedeckej práci sa zameriava najmä na oblasť facility managementu,  kde je riešiteľkou dvoch výskumných projektov.

Jej publikačná činnosť zahŕňa viac ako 90 odborných článkov v domácich v zahraničných časopisoch a zborníkoch z medzinárodných vedeckých konferencií.  Je autrokou  5 knižných publikácií a viacerých vysokoškolských skrípt.

Knihy autora