Tolnay Marián

prof. Ing. Marián Tolnay, CSc.

Vyštudoval Slovenskú vysokú školu technickú v Bratislave, študijný odbor Strojárska technológia. Pracuje ako vysokoškolský učiteľ na Ústave výrobných systémov environmentálnej techniky a manažmentu kvality Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. V roku 1980 obhájil dizertačnú prácu vo vednom odbore Strojárske technológie a materiály na Strojníckej fakulte SVŠT v Bratislave. Vedeckopedagogickú hodnosť docenta získal v roku 1988. Habilitačnú prácu na tému Tvárnenie s využitím ultrazvukových kmitov v roku 2007 obhájil v odbore Strojárska technológia a materiály na Strojníckej fakulte STU v Bratislave. V roku 2010 bol prezidentom Slovenskej republiky menovaný profesorom v študijnom odbore Výrobné technológie.

Knihy autora