Vajsáblová Margita

doc. RNDr. Margita Vajsáblová, PhD.

V roku 1982 ukončila štúdium na Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Komenského v odbore Matematika – Deskriptívna geometria a v roku 1990 v odbore Informatika. Od roku 1991 pôsobí na Stavebnej fakulte STU v Bratislave, v súčasnosti ako vedúca Oddelenia deskriptívnej geometrie na Katedre matematiky a deskriptívnej geometrie. V roku 2001 získala vedeckú hodnosť PhD. na odbore Geodézia a geodetická kartografia a v roku 2014 jej bol udelený titul docent v odbore Geodézia a kartografia. Ťažisko pedagogickej činnosti spočíva vo výučbe študentov študijného programu Geodézia a kartografia, na bakalárskom stupni v predmetoch Deskriptívna geometria a Metódy zobrazovania, na inžinierskom stupni v predmete Matematická kartografia, a tiež vo vedení diplomových a dizertačných prác. V oblasti pedagogiky a vedeckej činnosti úzko spolupracuje s Katedrami s geodetickým zameraním. Vedeckú činnosť zameriava na aplikácie matematiky a geometrie v geodézii a kartografii, v čom viedla niekoľko grantových projektov.

Jej publikačná činnosť zahŕňa desiatky článkov v časopisoch a v zborníkoch z konferencií. Je autorkou dvoch interaktívnych skrípt v digitálnej forme a vysokoškolskej učebnice Matematická kartografia, za ktorú jej bola Literárnym fondom SR udelená Prémia za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2013 v kategórii prírodné a technické vedy. Je členkou výborov profesijných organizácií a redakčných rád časopisov. Na požiadanie Úradu geodézie, kartografie a katastra SR vypracovala návrh nového kartografického zobrazenia pre SR.  

Knihy autora