Wimmer Gejza

Prof. RNDr. Gejza Wimmer, DrSc.

1949

Je vedúcim vedeckým pracovníkom Matematického ústavu Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Patrí k najvýznamnejším štatistikom na Slovensku s vynikajúcou medzinárodnou reputáciou. Významná časť profesionálneho života a výskumných záujmov prof. Wimmera sa týka vedy o meraní a metrológie. Podstatne prispel k vývoju štatistických modelov, metód a efektívnych algoritmov pre kalibráciu meracích prístrojov, štatistických metód pre medzilaboratórne porovnania a k rozvíjaniu metód pre hodnotenie a vyjadrenie neistôt v meraní. Úspešne kombinoval prístup štandardného štatistického modelovania založený na správnom modelovaní nameraných údajov a prístup založený na princípoch metrológie, aby spojil empiricky získané informácie s expertnými znalosťami. Cieľom jeho výskumu v oblasti kalibrácie bolo vyvinúť komplexnú teóriu kalibrácie meracích prístrojov, stanoviť príslušné neistoty v komparatívnej kalibrácii senzorov a iných meracích prístrojov a vyhodnotiť výsledky meraní získané kalibrovanými prístrojmi.

Je autorom alebo spoluautorom 7 monografií, siedmich kapitol v knihách a viac ako 100 vedeckých prác publikovaných v prestížnych domácich aj zahraničných časopisoch a zborníkoch z medzinárodných konferencií. Bol hlavným riešiteľom alebo riešiteľom 16 domácich a zahraničných výskumných projektov a podieľal sa na redakčných radách 5 medzinárodných vedeckých časopisov.

Knihy autora