Witkovský Viktor

Doc. RNDr. Viktor Witkovský, CSc.

1963

Je samostatný vedecký pracovník Ústavu merania SAV. Je matematický štatistik s viac ako dvadsaťpäťročnými skúsenosťami s vedeckým výskumom zameraným na rozvoj teórie a aplikácií štatistických lineárnych modelov s pevnými a náhodnými efektami, výskum metód a algoritmov pre presný výpočet zložitých pravdepodobnostných rozdelení, rozvoj teórie merania a metrológie ako aj aplikovaný štatistický výskum v oblasti biomedicíny. V roku 1993 získal titul CSc. vo vednom odbore pravdepodobnosť a matematická štatistika a v roku 2005 titul docent v odbore matematika. Dlhodobo pôsobil ako vedúci Oddelenia teoretických metód a v súčasnosti je riaditeľom Ústavu merania SAV.

Je autorom alebo spoluautorom 54 vedeckých článkov evidovaných vo Web of Science, troch domácich monografií a viac ako 60 konferenčných príspevkov, prezentácií a iných publikácií s viac ako 420 citáciami v databáze ISI Web of Science. Doc. Witkovský je úspešným školiteľom 9 doktorandov. Jeho medzinárodné uznanie dokumentujú viaceré pozvané prednášky, členstvo v edičných radách medzinárodných vedeckých časopisov Measurement Science ReviewJournal of Breath ResearchActa et Commentationes Universitatis Tartuensis de Mathematica a Colloquium Biometricum ako aj členstvo v medzinárodnej organizácii International Association of Breath Research. Podieľa sa na tvorbe medzinárodných štandardov ako ISO expert, ako aj na  pravidelnom posudzovaní vedeckých projektov, publikácií a ako autor recenzií pre referatívne časopisy Zentralblatt MATH a Mathematical Reviews. Bol zodpovedným riešiteľom resp. partnerom vo viacerých domácich APVV a VEGA projektov ako aj zahraničných vedeckých projektov RP EÚ.

Knihy autora