Chmúrny Ivan

prof. Ing. Ivan Chmúrny, PhD.

Od skončenia vysokoškolských štúdií nepretržite pôsobil vo výskume na Katedre stavebnej fyziky a technických zariadení budov Stavebnej fakulty v Bratislave. V súčasnosti pracuje na Katedre stavebnej fyziky a technických zariadení budov Stavebnej fakulty STU v Bratislave. Za profesora bol menovaný v roku 2006 v odbore Teória a konštrukcie pozemných stavieb. Jeho vedeckovýskumná činnosť je zameraná na tepelnú ochranu budov, modelovanie tepelnej bilancie budov a štandardizáciu výpočtových metód tepelnej ochrany budov. Prednáša Stavebnú tepelnú techniku,  Tepelnú ochranu budov a Fyziku vnútorného prostredia budov. Je autor a spoluautor viacerých slovenských technických noriem, podieľal sa na preberaní  európskych tepelno-technických noriem do sústavy slovenských technických noriem v oblasti tepelnej ochrany budov. Publikoval desiatky vedeckých a odborných článkov doma i v zahraničí.  Je autor a spoluautor viacerých expertíz, odborných prác, učebných textov vzdelávacích inštitúcií a skrípt.

Knihy autora