Čík Gabriel

Prof. Ing. Gabriel Čík, CSc., pôsobí ako vysokoškolský pedagóg na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave od roku 1973. Jeho vedeckovýskumná činnosť je orientovaná na fotokatalýzu a vodivé polyméry a ich katalytické, senzorické, elektrické, optické a magnetické vlastnosti. Z týchto oblasti publikoval väčšinu svojich vedeckých prác v popredných zahraničných a domácich časopisoch (78 prác registrovaných v Carrent Contents). Je autorom 21 autorských osvedčení a patentov, tvorcom a spoluautorom vysokoškolských učebníc základy ekológie a environmentalistiky, technológia ochrany ovzdušia a predkladanej učebnice zelené inžinierstvo a zelená chémia. Bol hlavným garantom troch zahraničných grantov a niekoľkých domácich vedeckých grantov. V súčasnosti odborne vedie jeden grant v rámci VEGA grantovej agentúry. Je členom chemickej spoločnosti, členom redakčnej rady odborného časopisu odpady, členom hodnotiacej komisie spoločnosti ASPEK a MŽP SR: národná podnikateľská cena za životné prostredie v Slovenskej republike.

Knihy autora