Czafík Michal

Ing. arch. Michal Czafík, PhD.

Absolvent Fakulty architektúry STU v Bratislave, v súčasnosti pracuje na pozícii odborného asistenta v Ústave architektúry obytných budov, kde absolvoval  inžinierske štúdium so zameraním na Budovy pre bývanie, ktoré ukončil v roku 2011 Cenou dekana. Dizertačnú prácu s názvom Humanizácia v zariadeniach sociálnych služieb pre ľudí v hmotnej núdzi obhájil v roku 2014.

Zaoberá sa predovšetkým výskumom a problematikou sociálneho bývania, obytného vidieckeho a mestského prostredia a tiež problematike revitalizácie. Autorove doterajšie portfólio zahŕňa viaceré medzinárodne publikované vedecké články, účasť v medzinárodných a domácich grantových úlohách, účasť na domácich i zahraničných konferenciách, účasť v porotách, recenzie a realizované architektonické diela. Od roku 2015 doteraz bol menovaný ministrom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR za člena odbornej poroty pre posudzovanie cenovo dostupného bývania na Slovensku. 

Knihy autora