Gulan Ladislav

prof. Ing. Ladislav Gulan, PhD.

(*1956) Vyštudoval Slovenskú vysokú školu technickú v Bratislave, študijný odbor Stroje a zariadenia pre stavebníctvo, úpravníctvo a poľnohospodárstvo. Pracuje ako vysokoškolský učiteľ v Ústave dopravnej techniky a konštruovania Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. V roku 1999 obhájil dizertačnú prácu vo vednom odbore Dopravné stroje a zariadenia a v roku 2004 habilitačnú prácu na tému „Tvorba flexibilných konštrukcií mobilných pracovných strojov“ a habilitoval sa v odbore Stroje a zariadenia pre stavebníctvo, úpravníctvo a poľnohospodárstvo, v roku 2010 bol po ukončení inauguračného konania menovaný profesorom v odbore Dopravné stroje a zariadenia. V rokoch 2004 – 2007 pôsobil ako vedúci Katedry častí strojov, v rokoch 2007 – 2009 ako zástupca vedúceho Ústavu dopravnej techniky a konštruovania a od roku 2009 pôsobí ako vedúci Ústavu dopravnej techniky a konštruovania. Je garant inžinierskeho študijného programu Stroje a zariadenia pre stavebníctvo, úpravníctvo a poľnohospodárstvo, garant doktorandského študijného programu Dopravná technika a habilitačného a inauguračného konania v študijnom odbore Dopravné stroje a zariadenia. Pôsobí vo viacerých odborných komisiách a združeniach. Jeho výskumné zameranie je oblasť modulárneho projektovania mobilných pracovných strojov, ktorá je predmetom prevažnej väčšiny jeho publikácií.

Knihy autora