Izrael Gregor

Ing. Gregor Izrael, PhD.

(*1983) Absolvoval Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave, kde v roku 2007 ukončil inžinierske štúdium v študijnom programe Stroje a zariadenia pre stavebníctvo, úpravníctvo a poľnohospodárstvo. Po ukončení inžinierskeho štúdia bol v rokoch 2007 – 2010 interný doktorand v Ústave dopravnej techniky a konštruovania v študijnom programe Dopravná technika na Strojníckej fakulte STU, ktoré úspešne ukončil obhajobou dizertačnej práce na tému „Posúdenie medzného stavu únavy modulov pracovného zariadenia teleskopického manipulátora“. Je autor a spoluautor viacerých príspevkov na domácich a zahraničných vedeckých konferenciách a článkov publikovaných v zahraničných a domácich časopisoch. Ako vedecko-výskumný pracovník v Ústave dopravnej techniky a konštruovania sa podieľal ako spoluriešiteľ na viacerých projektoch podporovaných APVV, VEGA a KEGA a na projektoch riešených pre potreby praxe.

Knihy autora