Janovec Jozef

prof. Ing. Jozef Janovec, DrSc. (*1956)

Vysokoškolské štúdium v odbore Náuka o kovoch, tvárnenie kovov a zlievarenstvo (1980) aj internú vedeckú ašpirantúru v odbore Fyzikálne metalurgia a medzné stavy materiálov (1986) absolvoval na Hutníckej fakulte Vysokej školy technickej v Košiciach. Vo svojej odbornej kariére pôsobil ako vedecký pracovník v Ústave materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied (vedecká hodnosť DrSc. mu bola udelená v roku 1998) aj vysokoškolský učiteľ na Materiálovotechnologickej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (za vysokoškolského profesora bol menovaný v roku 2008). Popri činnosti na domácich pracoviskách absolvoval aj dlhodobé pobyty na Max-Planck-Institut für Eisenforschung, Düsseldorf (postdoktorand, 1993 – 1994), Osaka University, Welding and Joining Institute (hosťujúci professor, 1999) a Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Ljubljana (starší vedecký pracovník, 2003 – 2005).

Vo vedeckej oblasti sa venoval štúdiu transportných a transformačných procesov v legovaných oceliach (precipitácia, segregácia) a charakterizovaniu štruktúrne komplexných intermetalických fáz (kvázikryštály, ale aj kvázikryštalické aproximanty a iné fázy s obrovskou základnou kryštálovou bunkou).

V pedagogickej činnosti sa zameral na výučbu bazálnych (napr. Náuka o materiáloch, Fyzika materiálov) aj aplikačne orientovaných (napr. Pokročilé materiály a technológie) predmetov na  všetkých stupňoch vysokoškolského vzdelávania. Úzko spolupracoval s výrobnými firmami Železiarne Podbrezová, a. s., SES Tlmače, a. s. a inými, pri riešení koncepčných úloh technologického rozvoja aj operatívnych výrobných problémov. Je nositeľ viacerých ocenení na celoštátnej aj univerzitnej úrovni, člen Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti, pracovnej skupiny Akreditačnej komisie, viacerých vedeckých rád a redakčných rád odborných časopisov. 

Knihy autora