Jantová Soňa

Doc. Ing. Soňa Jantová, PhD. je docentkou na Fakulte chemickej a potravinárskej fakulty STU v Bratislave. Inžinierske štúdium absolvovala na Chemickotechnologickej fakulte SVŠT v odbore Kvasná chémia a bioinžinierstvo, doktorandské štúdiu ukončila v odbore Všeobecná biológia na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. Titul docenta v odbore Lekárska biológia jej bol udelený na Lekárskej fakulte Masarykovej univerzity v Brne. Pedagogické vzdelanie získala na Katedre humanitných vied SVŠT v Bratislave. V rámci pedagogickej činnosti na FCHPT STU prednáša predmety Biológia, Bunkové kultúry a Bioekonomika; úspešne viedla bakalárske, diplomové a doktorandské práce v odbore Biochémia, Biotechnológia, resp. Medicínske inžinierstvo. Je autorkou, resp. spoluautorkou monografie, vysokoškolských učebníc a skrípt. V rámci vedeckovýskumných projektov sa zaoberá štúdiom biologickej aktivity  nových smart materiálov využiteľných v medicíne, kozmetike a potravinárskom priemysle a zavádzaním in vitro alternatívnych metód hodnotenia ich zdravotnej bezpečnosti. Je autorkou, resp. spoluautorkou 150 pôvodných vedeckých prác, ktoré boli citované najmä v zahraničných časopisoch. 

Knihy autora