Kriš Jozef

prof. Ing. Jozef Kriš, PhD.

Narodil sa 18.8.1945 v Záhradnom. Je absolvent Stavebnej fakulty SVŠT, v súčasnosti STU, odboru Vodné stavby a vodné hospodárstvo. Na Katedru zdravotného a environmentálneho inžinierstva Stavebnej fakulty SVŠT nastúpil v roku 1969. Počas jeho pedagogického pôsobenia na tomto pracovisku sa postupne preorientoval na oblasť vodárenstva (vodné zdroje, zásobovanie vodou a úprava vody) a na oblasť balneotechniky a kúpeľníctva. V týchto odboroch vychoval desiatky absolventov, z ktorých mnohí zastávajú vysoké funkcie v spoločnosti. Vo výskume sa dlhodobo venoval ako vedúci grantových projektov VEGA a KEGA oblastiam vody, ochrany a využívania vodných zdrojov a úpravy pitných a bazénových vôd. Jeho schopnosti a skúsenosti ho predurčujú zúčastňovať sa na aktivitách súvisiacich so spoločenskou praxou. Jozef Kriš je autorom a spoluautorom radu projektov a štúdií, z ktorých viac ako 40 je realizovaných. V domácich a zahraničných vedeckých a odborných časopisoch publikoval vyše 160 článkov. Svoje schopnosti prezentoval odbornej verejnosti viac ako 120 prednáškami na kongresoch, konferenciách a seminároch doma i v zahraničí. Veľmi aktívne pôsobí v medzinárodných organizáciách, tiež ako oponent zahraničných grantových projektov. Aktívne pôsobil na pôde fakulty a univerzity ako aj v profesijných organizáciách na Slovensku. Aktívne presadzuje rozvoj vedného odboru, ktorého je predstaviteľom. Prof. Ing. Jozef Kriš, PhD., je vo svojom odbore vyhranená vedeckopedagogická osobnosť, známa u nás i v zahraničí.

Knihy autora