Palenčár Rudolf

Prof. Ing. Rudolf Palenčár, CSc.

1949

Je profesorom na Strojníckej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Patrí k popredným odborníkom v metrológii na Slovensku s vynikajúcou medzinárodnou reputáciou. V pedagogickej činnosti sa zameriava predovšetkým na oblasť meracej techniky, vyhodnocovania meraní a navrhovania experimentov, metrológiu pri zabezpečení kvality a vyhodnocovaniu kalibrácie meradiel. Prof. Palenčár je úspešným školiteľom doktorandov v študijnom odbore metrológia. Je predsedom Programovej komisie STU v študijnom programe doktorandského štúdia Metrológia. Garantuje na STU študijný program inžinierskeho štúdia Meranie a skúšobníctvo a študijný program doktorandského štúdia Metrológia, pričom sa štúdium zabezpečuje aj pre Český metrologický inštitút. Známe sú jeho prednášky pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov z oblasti štatistických metód a neistôt v meraní. Prednášal vo viacerých postgraduálnych kurzoch a je odborným garantom viacerých vzdelávacích programov v oblasti metrologického zabezpečenia pre pracovníkov praxe.

Je autorom alebo spoluautorom 6 monografií, 10 kapitol v knihách, 5 vysokoškolských učebníc a učebných textov, viac ako 220 publikácii vo vedeckých časopisoch a zborníkoch z konferencií. Má viac než 200 citácií. Pôsobí ako recenzent vo významných časopisoch. Je členom vedeckých rad Strojníckej fakulty STU, Fakulty aplikovanej informatiky Univerzity Tomáša Bati UTB v Zlíne (Česká republika), Ústavu merania Slovenskej akadémie vied SAV a Slovenského metrologického ústavu SMÚ. Bol hlavným riešiteľom 14 a riešiteľom ďalších 8 domácich a zahraničných výskumných projektov a podieľal sa na redakčných radách vedeckých časopisov Measurement Science Review Metrológia a skúšobníctvo. Je predsedom Asociácie metrológov Slovenska.

Knihy autora