Výleta Roman

Ing. Roman Výleta, PhD.

Pôsobí ako vysokoškolský učiteľ vo funkcii odborný asistent na Katedre vodného hospodárstva krajiny na Stavebnej fakulte STU v Bratislave. Počas štúdia na Stavebnej fakulte viedol a aj v súčasnosti vedie cvičenia z predmetov Hydrológia, GIS vo vodnom hospodárstve, Vodné hospodárstvo a iné. Venuje sa prevažne oblasti pokročilého programovania hybridných modelov zrážkovo-odtokových procesov a modelov na simuláciu rôznych klimatických charakteristík, ako aj ich ďalšej aplikácii pri uplatnení na rôznych projektoch medzinárodného a domáceho charakteru. Je aktívny spoluriešiteľ viacerých vedecko-technických úloh a projektov. Je autor a spoluautor mnohých odborných článkov publikovaných vo vedeckých časopisoch a recenzovaných konferenčných článkov doma i v zahraničí, evidovaných vo svetových databázach.

Knihy autora