Žiaran Stanislav

prof. Ing. Stanislav Žiaran, CSc.

Pracuje na ÚAMM Strojníckej fakulty STU ako profesor. Prednáša Statiku, Dynamiku, Znižovanie hluku a kmitania, Experimentálne metódy v mechanike, Dynamiku strojov, Technickú diagnostiku, Ochranu človeka pred kmitaním a hlukom a Stratégiu znižovania hluku a kmitania a v tejto oblasti robí aj  výskum. Je autor a spoluautor 11 skrípt, 7 učebníc a 4 monografií z oblasti teoretickej mechaniky, akustiky a kmitania. Riešil viac ako 100 projektov pre prax a v rámci vedeckovýskumnej činnosti univerzity. Spracoval 108 noriem z oblasti kmitania, akustiky a mechaniky. Je autor a spoluautor viac ako 250 vedeckých a odborných článkov. Predniesol 11 vyžiadaných prednášok na kongresoch InterNoise, EuroNoise, Noise Control a na kongrese OFToMM. Zorganizoval 21 akustických konferencií Hluk a kmitanie v praxi. Je posudzovateľ SNASu a držiteľ striebornej a zlatej medaily SZVTS za rozvoj vedy a techniky.

Knihy autora