Hraška Jozef

prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.

Na Katedre konštrukcií pozemných stavieb na Stavebnej fakulte STU v Bratislave pôsobí od roku 1979. Titul profesora získal v odbore pozemné stavby v roku 2001. V posledných rokoch prednáša predmety Špeciálne konštrukcie pozemných stavieb, Solárna technika a osvetlenie budov a Udržateľná architektúra a vedie ateliérovú tvorbu. Je garant študijného programu Pozemné stavby a architektúra v 1. stupni vysokoškolského štúdia, programu Architektonické konštrukcie a projektovanie (2. stupeň) a Teória a konštrukcie pozemných stavieb (3. stupeň). Vo vedecko-výskumnej činnosti sa zaoberá simuláciami energií a vnútorného prostredia v budovách, problematikou denného osvetlenia a insolácie budov a energetickou hospodárnosťou budov. Bol zodpovedným riešiteľom a spoluriešiteľom 35 národných, medzinárodných a európskych výskumných projektov, publikoval desiatky vedeckých a odborných článkov doma a v zahraničí. Aktívne sa zapája do expertíznej činnosti pre štátnu administratívu a najmä pre stavebnú prax. Je autor a spoluautor viacerých monografií a skrípt i niekoľkých slovenských technických noriem a výpočtových programov. Patrí medzi zakladajúcich autorizovaných členov Slovenskej komory stavebných inžinierov, je tiež člen IBPSA (International Building Performance Simulation Association), CIE (Commission Internationale de l'Éclairage), Slovenskej spoločnosti pre techniku prostredia. Organizuje medzinárodné vedecké konferencie, je člen redakčných rád vedeckých a odborných časopisov, pravidelne recenzuje príspevky na celosvetových vedeckých konferenciách.

Knihy autora