Mazurkievič Izidor

doc. Ing. Izidor Mazurkievič, CSc.

Narodil sa v roku 1943. Vyštudoval Vysokú školu technickú v Košiciach, študijný odbor „Stavba dopravných strojov a manipulačných zariadení“. V rokoch 1966 až 2003 pracoval vo Výskumnom a vývojovom ústave strojov a mechanizmov vo Zvolene vo funkciách od projektanta rýpadiel až po hlavného konštruktéra finálnych výrobkov, kde bol zodpovedným riešiteľom vývoja šiestich finálnych výrobkov a vedúcim deviatich vedecko-technických projektov s podporou štátu. Od roku 1989 pôsobí ako externý vysokoškolský učiteľ a od roku 2006 doteraz ako vedecko-výskumný pracovník v Ústave dopravnej techniky a konštruovania Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a tiež ako externý učiteľ na Strojníckej fakulte TU v Košiciach. V roku 1981 obhájil kandidátsku dizertačnú prácu vo vednom odbore Dopravné stroje a zariadenia na tému „Optimalizácia pracovných mechanizmov hydraulických rýpadiel s teleskopickým výložníkom“. V roku 2008 obhájil habilitačnú prácu na tému „Syntéza alternatívnych typov štruktúr mechanizmov mobilných pracovných strojov s optimálnymi parametrami“ a habilitoval sa v odbore Stroje a zariadenia pre stavebníctvo, úpravníctvo a poľnohospodárstvo.

Knihy autora