Vysokoškolské učebné texty Deskriptívna geometria I – Stredové premietanie a lineárna perspektíva sú určené študentom Fakulty architektúry, Stavebnej fakulty a Ústavu manažmentu  STU v Bratislave, ale aj širšiemu okruhu čitateľov, ktorí sa zaujímajú o geometriu a jej aplikácie.

Skriptá sú členené na dve časti.

Prvá časť Stredové premietanie je zameraná hlavne na teoretické vedomosti. V prvej kapitole S1 sú vysvetlené základné pojmy a polohové úlohy, v druhej kapitole S2 sú riešené základné metrické úlohy a tretia kapitola S3 je venovaná zobrazeniu jednoduchých telies v stredovom premietaní.

Druhá časť Lineárna perspektíva je viac zameraná na praktické zručnosti potrebné na zobrazenie jednoduchých stavebných objektov. V prvej kapitole P1 sú vysvetlené základné pojmy a typy perspektív. Druhá kapitola P2 Lineárna zvislá perspektíva má tri podkapitoly, v ktorých sú vysvetlené tri rôzne metódy zobrazenia perspektívy objektu, ktorý je určený v Mongeovej projekcii.

Predpokladom práce s týmito skriptami sú základné vedomosti zobrazovacej metódy Mongeova projekcia.

Deskriptívna geometria poskytuje teoretické základy grafického „jazyka“, ktorý je spoločný a zrozumiteľný pre všetkých, ktorí sa podieľajú na procese navrhovania, schvaľovania a realizácii stavebného diela. Lineárna perspektíva je zobrazenie, ktoré je veľmi názorné, pretože priemety útvarov pripomínajú vizuálny vnem človeka. Preto je nevyhnutnou súčasťou práce architekta a stavebného inžiniera. Veríme, že dobrý teoretický základ zo stredového premietania a lineárnej perspektívy bude pre študentov užitočný v ich budúcej práci pri vytváraní vizualizácií za pomoci počítačových programov. Vyžitie počítačov umožňuje ľahšie a názorné zobrazenie stavebných objektov, ale aj väčších územných celkov a častí krajiny. To môže byť dobrou podporou plánovacích činností, analytickej práce a manažmentu v oblasti priestorového rozvoja.

Jednotlivé kapitoly sú vo forme prezentácií vytvorených v programe PowerPoint. Je možné si ich stiahnuť a prehliadať vo formátoch pptxpdf pomocou bezplatných aplikácií ako sú napríklad MS PowerPoint Viewer (pptx) a Adobe Reader (pdf).

Naša úprimná vďaka patrí recenzentkám RNDr. Viere Zaťkovej a PaedDr. Zuzane Študencovej, PhD., za starostlivé prečítanie rukopisu, cenné rady a kritické pripomienky, ktoré prispeli k jeho skvalitneniu.

Veríme, že tieto učebné texty budú praktickou pomôckou pre študentov nielen pri štúdiu deskriptívnej geometrie, ale aj v ich tvorivej práci. Prajeme im veľa úspechov a radosti pri štúdiu geometrie.

 

                                                                                                                        Autorky