RNDr. Katarína Mészárosová, PhD., RNDr. Zuzana Tereňová, PhD.

 

 Deskriptívna geometria I

Stredové premietanie a lineárna perspektíva

 

 

Vydala Slovenská technická univerzita v Bratislave
vo Vydavateľstve SPEKTRUM STU, Bratislava, Vazovova 5, v roku 2019.

 

Všetky práva vyhradené.
Nijaká časť textu nesmie byť použitá na ďalšie šírenie akoukoľvek formou
bez predchádzajúceho súhlasu autorov alebo vydavateľstva.

 

 

Recenzenti:
RNDr. Viera Zaťková
PaedDr. Zuzana Študencová, PhD.

 

 

Schválila Edičná rada Stavebnej fakulty STU v Bratislave
85 – 217 – 2019
ISBN 978-80-227-4929-9

 

Edícia skrípt
Rozsah 310 strán, 326 obrázkov, 36,867 AH, 37,333 VH, 1. vydanie,
edičné číslo 6021, vydané v elektronickej forme;
umiestnenie na http://www.svf.stuba.sk