Smart grids a komunikace v PLC

Smart grids a komunikace v PLC

Orgoň Miloš , Róka Rastislav , Mišurec Jiří
Obsah publikácie možno rozdeliť do dvoch hlavných častí – prvá je zameraná predovšetkým na teoretické základy v problematike Smart Grids a Power Line Communications, druhá je založená na prezentácii výsledkov práce a výskumnej činnosti autorov.
14,39

Úvodná kapitola publikácie je venovaná problematike Smart Grids z pohľadu systému, architektúry a jej aktuálneho stavu v Európe. V 2. kapitole je prezentovaná komunikácia v Smart Grids pomocou rôznych technológií – rádiovej komunikácie, GMS a GPRS, pevných dátových liniek, PLC. 3. kapitola predstavuje rozsiahlu oblasť prostredia elektrickej rozvodnej siete spolu s možnosťami rozdelenia komunikačných sietí PLC z hľadiska šírky pásma signálov, infraštruktúry siete, vedení elektrickej energie a typu prenosu dát. Súčasťou kapitoly je aj charakteristika topológií a architektúr širokopásmových komunikačných sietí PLC. 4. kapitola zahŕňa vlastnosti úzkopásmovej a širokopásmovej technológie PLC spolu s definíciou komunikácie PLC na fyzickej vrstve a charakteristikou prenosového kanálu PLC. Sú prezentované negatívne vplyvy fyzikálneho prostredia na prenášané informačné signály a modulácie používané pre technológiu PLC. V závere prvej časti práce je analyzovaná vzájomná koexistencia technológií VDSL a PLC na pevných metalických prenosových médiách v prístupovej sieti.

Úvodom do druhej časti práce je 5. kapitola s uvedením podstaty a motivácie modelovania PLC. 6. kapitola podrobne predstavuje modelovanie dátových prenosov z pohľadu základného komunikačného modelu PLC a rôznych modelov silnoprúdových vedení. 7. kapitola prezentuje modelovanie dátového kanála pre PLC z pohľadu komunikačného modelu PLC a modelov silnoprúdových vedení. Rozšírením oproti predchádzajúcej kapitole je hybridný – štatistický model vedenia pre vidiek, model vnútorného vedenia založený na náhodných parametroch a modely rušenia. Zároveň je v nej navrhnutý algoritmus na určenie topológie vedenia. 8. kapitola charakterizuje možnosti simulácie prenosovej cesty PLC s jednotlivými funkčnými blokmi vysielacej časti, prenosového prostredia a prijímacej časti simulačného modelu. Je predstavený parametrický model pre referenčné kanály a s ním súvisiaca verifikácia parametrického modelu. Súčasťou kapitoly je aj analýza prenosových rýchlostí signálov PLC s výsledkami príslušných simulácií. 9. kapitola je zameraná na využitie sietí PLC pre širokopásmové služby Triple-Play a riadenie kvality prevádzky. Predstavené sú možnosti testovania širokopásmových služieb v prostredí sietí PLC a aj samotných sietí PLC, použitie modemov PLC a inštalácia siete BPL, integrácia sietí PLC/MESH a inteligentné meranie prostredníctvom technológie PLC. Záverečná kapitola publikácie zahŕňa problematiku bezpečnosti v sieťach PLC s rozborom vlastností šifier používaných v sieťach PLC s ich vzájomným porovnaním. Je podrobne analyzovaná bezpečnosť komunikácie PLC v sieťach elektrických rozvodov.

 

Vlastnosti knihy

  • Edícia: monografia
  • Vydanie číslo: 1.
  • Vydanie rok: 2015
  • Väzba: V2
  • Počet strán: 394
  • Rozmer [mm/formát]: B5
  • ISBN: 978-80-227-4356-3