Proces lisovania drevného odpadu

Proces lisovania drevného odpadu

Križan Peter
Monografia je venovaná výskumu procesu zhutňovania a návrhu matematického modelu opisujúceho proces jednoosového lisovania borovicových pilín do kompaktných výliskov.
7,4

V publikácii je vypracovaný návrh experimentu na zistenie vplyvu jednotlivých parametrov na výslednú hustotou výliskov. Opísaný je aj návrh a montáž experimentálneho lisovacieho stendu, ktorý umožňuje vykonať experimenty na zistenie vplyvu zmien niektorých technologických, materiálových a konštrukčných parametrov na výslednú hustotu výliskov.

V monografii boli špecifikované parametre a určený ich vplyv na kvalitu výlisku, ktorý bol experimentálne overený a vyjadrený prostredníctvom navrhnutého matematického modelu. Navrhnutý matematický model procesu lisovania slúži na predikciu hodnôt výslednej hustoty výliskov pri konkrétnych podmienkach lisovania. Zadané sú hodnoty lisovacích teplôt, tlakov, vlhkosti vstupnej frakcie a veľkosti vstupnej frakcie. Matematický model môže slúžiť aj na dimenzovanie konštrukcie zhutňovacieho stroja. Na jednoduchšie a prehľadnejšie využívanie matematického modelu bol navrhnutý aplikačný softvér na optimalizáciu technologických parametrov a odhad kvality výliskov z nastavených parametrov. Súčasťou monografie sú aj výsledky experimentov, ktoré autor vykonal s rôznymi druhmi drevnej biomasy, ktoré prezentujú závislosti sledovaných ovplyvňujúcich parametrov na finálnu kvalitu výliskov a ich vplyv na proces zhutňovania. Ďalej je uvedený aj opis významnosti výsledkov z hľadiska optimalizácie konštrukcie lisovacej komory.

Vlastnosti knihy

  • Edícia: monografia
  • Vydanie číslo: 1.
  • Vydanie rok: 2015
  • Väzba: V2
  • Počet strán: 197
  • Rozmer [mm/formát]: B5
  • ISBN: 978-80-227-4251-1